TRUSTED QUALITY SERVICES

Inspectie IBC werken AS6900

IBC-bouwstoffen (o.a. AVI-bodemassen)


Vanaf 1 januari 2015 dienen alle IBC-werken aantoonbaar te voldoen aan de eisen van het inspectieprotocol AS 6900. Bent u verantwoordelijk voor een IBC-werk en wilt u een inspectie aanvragen? Zet QS Inspection in voor het ontvangen van uw verklaring staat IBC-werk.
                                                                                 
Langjarige inspectie-ervaring alsook de bijdrage aan de totstandkoming van het AS 6900 schema, maakt dat QS Inspection beide inspecties (6901 en 6902) als onderdeel van haar geaccrediteerde dienstverlening aanbiedt. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit heeft directie Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (Bodem+) QS ministerieel erkend voor deze inspectie activiteiten. De erkenning voor Protocol 6901 geldt vanaf 23 april 2015 voor onbepaalde tijd en is bij Bodem+ geregistreerd onder bal-22394-23706. De erkenning voor Protocol 6902 geldt vanaf 29 januari 2016 voor onbepaalde tijd en is bij Bodem+ geregistreerd onder Kui-22394-25327.
Hiermee is QS de eerste geaccrediteerde inspectie-instelling die onder ministeriële erkenning deze werkzaamheden mag uitvoeren.
 
De experts van QS Inspection inspecteren op aanvraag van de opdrachtgever conform twee bijbehorende protocollen:
 
- inspecties conform AS6901, tijdens de aanleg van een IBC-werk;
- inspecties conform AS6902, tijdens de gebruiksfase van een IBC-werk.

Tevens bieden wij testmogelijkheden voor levensduuronderzoek van de toegepaste kunststoffen, hetgeen vereist wordt in protocol AS 6901.
 
Op deze pagina beantwoorden wij de belangrijkste vragen alvast voor u. Heeft u naar aanleiding van deze pagina vragen of wilt u een inspectie aanvragen? Neem dan contact op met: dhr. Fré de Jonge of dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000.

Wat zijn IBC-bouwstoffen?
Onder andere AEC- bodemassen en -slakken, of slakken die vrijkomen bij metaalproductie worden toegepast als IBC bouwstof. IBC- bouwstoffen zijn niet- vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie- , beheers- en controle- (IBC) maatregelen.
 
Om deugdelijke scheiding van deze bouwstoffen en de bodem te waarborgen, is door het SIKB het accreditatieschema 'AS 6900 Inspectie werk met IBC bouwstof' opgesteld.
 
Wat is AS 6900?
AS 6900 is het inspectieprotocol dat door SIKB opgesteld is. Het omvat twee onderdelen:
 
AS 6901 (tijdens de aanleg van een IBC-werk)
De inspectierichtlijnen borgen de kwaliteit van aanleg werken waar IBC-bouwstoffen toegepast worden. Indien er tijdens de aanleg wordt voldaan aan de eisen uit het Protocol, wordt er door QS Inspection een "Verklaring inspectie bij aanleg van een werk waarin IBC-bouwstof wordt toegepast" afgegeven.
 
AS 6902 (tijdens de gebruiksfase van een IBC-werk)
De inspecties en daarbijbehorende richtlijnen brengen de staat van het IBC-werk in kaart. Indien de inspectie van de staat van het IBC-werk voldoet aan de eisen uit Protocol 6902, wordt er door QS Inspection een "Verklaring staat van het werk waarin IBC-bouwstof is toegepast" afgegeven.
 
Waar worden IBC-bouwstoffen toegepast?
Dit zijn functionele, nuttige toepassingen van bouwstoffen, zoals gebouwen, (spoor)wegen, bruggen, geluidswallen en dijken. Het merendeel van de toepassingen bestaat uit geluidswallen en op- en afritten van wegen.
 
Op welke IBC-werken moet u een verklaring staat IBC-werk aanvragen?
Vanaf 1 januari 2015 dienen alle IBC-werken aantoonbaar te voldoen aan de eisen van bovengenoemd inspectieprotocol.
 
Wanneer bent u verantwoordelijk voor een ‘verklaring staat IBC-werk’?
Als u een beheerder van een IBC-werk bent volgens de Regeling Bodemkwaliteit.
 
Wanneer heeft u een verklaring staat IBC-werk nodig?
Als u een beheerder bent van een IBC-werk, dan bent u wettelijk verplicht om jaarlijks de staat van het IBC-werk door een daartoe geaccrediteerd en ministerieel erkende inspectie-instelling volgens Protocol AS SIKB 6902 te laten inspecteren.
 
Wanneer moet er een melding worden gemaakt aan onze Minister via het Meldpunt Bodemkwaliteit (MBK)?
Zodra uw IBC-werk gereed is, dient u dit te melden. Evenals eventuele afwijkingen van het ontwerp. Dit dient u te doen binnen veertien dagen binnen gereedkoming. Dit staat erover in het artikel 3.9.6.4 van Regeling Bodemkwaliteit:
 
“Degene die de IBC-bouwstof heeft toegepast, meldt het gereedkomen van het werk, alsmede afwijkingen van het ontwerp als bedoeld in artikel 3.9.1 ingeval die bij een latere controle blijken, binnen veertien dagen aan Onze Minister.”
 
Artikel 3.9.7.3 van RBK
Indien uit de bijgestelde berekende eindzetting blijkt dat niet wordt voldaan aan artikel 3.9.3, vijfde lid, meldt de toepasser dit binnen veertien dagen aan Onze Minister.
 
Artikel 3.9.8 van RBK
Vanaf het moment dat de eerste laag IBC-bouwstof wordt aangebracht, wordt:
a. de afstand tussen de onderkant van de IBC-bouwstof en de HG3 jaarlijks gecontroleerd door middel van veldwerk ter vaststelling van de HG3 en de hoogteligging van de onderkant van de IBC-bouwstof;
b. de kwaliteit van het grondwater, eenmaal in de twee jaar bepaald door middel van veldwerk waarbij het grondwater wordt bemonsterd en geanalyseerd, en
c. de staat waarin het werk verkeert jaarlijks gecontroleerd door een daartoe erkend bedrijf.
De resultaten van de controle, bedoeld in het vorige lid, worden elke twee jaar gemeld aan Onze Minister. Indien sprake is van een afwijking wordt dit direct aan Onze Minister gemeld.
 
Wat als de oplevering of huidige staat niet voldoet aan de gestelde eisen?
Indien controlewerkzaamheden aantonen dat een toepassing van een IBC-bouwstof niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen of negatieve effecten heeft, dienen  terstond maatregelen te worden getroffen. Hiervoor  dient door de beheerder een plan van aanpak te worden opgesteld, dat wordt aangeboden aan Onze Minister.
 
Hoe ontvang ik de “Verklaring Staat van het IBC-werk”?
Na opdrachtverlening wordt de inspectie gepland. Onze inspecteur voert, afhankelijk van het object volgens Protocol 6901, 6902 de inspectie uit. Hierbij maakt hij foto’s van mogelijke tekortkomingen. De bevindingen van de inspecteurs worden vastgelegd in een rapportage voor de opdrachtgever. Indien er tijdens de aanleg wordt voldaan aan de eisen uit het Protocol dan ontvangt u de bijbehorende verklaring.
 
Wat moet u doen na het ontvangen van de verklaring?
U dient noodzakelijke beheer- en onderhoudsmaatregelen uit te voeren om te blijven voldoen aan de gestelde eisen.
 
Hoe lang is een Verklaring Staat van het IBC-werk geldig:
De verklaring is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.
 

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze pagina vragen of wilt u een verklaring aanvragen? Neem dan contact op met: dhr. Fré de Jonge of dhr. Iljo Fluit, via +31 (0)88 166 2000.

 

Aanverwante dienstverlening

Contact Neem voor meer informatie
of een vrijblijvende offerte contact op, of bel:
088 166 2000

Nieuws

Verificatie CO2-rekentool groenafval door QS

De eerste evaluatie na drie maanden CO2-certificaten voor de verwerking van groene reststromen …

De nut en noodzaak van een uitgebreide conditiebepaling van pvc-leidingen

Die is er zeker. Een groot deel van de ondergrondse pvc-leidingen zijn al behoorlijk oud en naderen …

Verificatie CO2 rekentool groenafval door QS

In opdracht van de BVOR heeft QS ter validatie meerdere proefverificaties uitgevoerd volgens het …

Update GEMĀ² - Het nieuwe geo-Elektrisch meetsysteem

Na de lancering van GEM² in november 2020 tijdens de ALV van de BVOR hebben reeds meerdere …